ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna oferta Fundacji Edukacja dla Demokracji dot. edukacji globalnej znajduje się na stronie www.fed.org.pl/globalna.

 

Krótkie opisy projektów zrealizowanych w 2013 roku – Ścieżka B Drukuj Email
środa, 05 lutego 2014 13:17

EG-2013-18 Stowarzyszenie Amnesty International, Warszawa, Edukacja dla Godności na Warmii i Mazurach.

Projekt „Edukacja dla Godności na Warmii i Mazurach” skierowany był do szkół i instytucji zainteresowanych włączeniem się w działania edukacyjne na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Najważniejszymi działaniami było: zorganizowanie 4 szkoleń trenerskich w Elblągu, Olsztynie i dwóch w Ełku oraz rekrutacja 31 szkół, które podjęły działania w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej. Projekt dał możliwość zdobycia wiedzy na temat praw człowieka i ich związku z ubóstwem oraz rozwoju kompetencji trenerskich dla osób chcących podejmować tematykę praw człowieka w swoim środowisku edukacyjnym. Główne rezultaty to: przeszkolenie 102 osób  –przeprowadzenie warsztatów zakończonych akcją w 31 szkołach podczas TEG, których odbiorcami było 6652 osoby.


EG-2013-19 Fundacja Edukacji Międzykulturowej, Warszawa, Nasi rówieśnicy z krajów Południa.

femProjekt służył popularyzacji wiedzy na temat krajów Południa, ukazaniu kwestii związanych z życiem codziennym, nauką, pracą, dostępem do wody, niedożywieniem. Prezentacja wystaw oraz zajęcia i materiały edukacyjne przybliżały i pozwalały zrozumieć współzależności między Północą i Południem. Odbiorcami działań były dzieci w wieku 6-12 lat oraz pracownicy placówek oświatowych i kulturalnych, a pośrednio rodzice, dziadkowie i opiekunowie uczniów oraz czytelnicy uczęszczający do bibliotek. Projekt obejmował organizację zajęć oraz prezentację wystaw w szkołach (Łazy, Rybna, Lubojna) i bibliotekach (Włocławek, Lubraniec). Tematyka projektu odnosiła się przede wszystkim do 2 pierwszych MCR. Po zakończeniu projektu całość materiałów udostępniona została na stronie www.miedzykulturowa.org.pl


EG-2013-20 Stowarzyszenie Amnesty International, Warszawa, Zespół trenerski Edukacji dla godności.

Poprzez projekt „Zespół Trenerski Edukacji dla Godności” stworzono regionalne zespoły edukacyjne, które wspierały działania na rzecz przeciwdziałania ubóstwu oraz podnoszenia świadomości o niepodzielności i współzależności praw człowieka. W ramach projektu zorganizowano 4-dniowe szkolenie dla Edukatorów/ek praw człowieka, które odbyło się w Międzywodziu (21-25.09.2013 r.) udział w nim wzięło 14 osób (w tym 12 z regionów podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego) . W kolejnym etapie w okresie od połowy października do końca listopada odbyło się 6 szkoleń regionalnych, w których w sumie wzięły udział 64 osoby. Działania edukacyjne w ramach TEG prowadzono w woj. świętokrzyskim, podkarpackim, podlaskim oraz małopolskim.


EG-2013-21 Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Warszawa, Skrojone na miarę - pilotażowy cykl 12 zajęć z edukacji globalnej dla dzieci ze szkół podstawowych.

W projekcie przeprowadziliśmy pilotażowy cykl 12 zajęć, łączący edukację globalną i program dociekań filozoficznych dla grup uczennic i uczniów w dwóch szkołach podstawowych w okolicy Warszawy. Dociekania filozoficzne kształtują umiejętności dzieci związane z krytycznym odczytywaniem świata (ang. critical literacy) i w ten sposób przygotowują grunt do badania złożoności świata i naszej w nim roli podczas zajęć z edukacji globalnej. W zajęciach udział wzięło 42 dzieci i 2 nauczycielki. Projekt oferował także dzieciom bezpośredni kontakt z osobą z Afryki, co naszym zdaniem najskuteczniej pozwala oswajać się z innością, rewidować uprzedzenia i szukać tego, co łączy nas z innymi ludźmi na świecie.


EG-2013-22 Fundacja Rozwoju Inicjatyw Demokratycznych, Katowice, Edukacja globalna w kinie - święto edukacji globalnej na Uniwersytecie.eg w kinie

Ok. 250 uczniów, nauczycieli, studentów, członków NGO z terenu Katowic wzięło udział w wydarzeniu "Edukacja globalna w kinie-święto edukacji globalnej na Uniwersytecie", zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Inicjatyw Demokratycznych. Uczestnicy wysłuchali wykładów dra Roberta Pyki na temat globalizacji oraz Wojciecha Zięby z Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu, na temat sytuacji w krajach Globalnego Południa. Podczas wydarzenia miały miejsce projekcje filmów: obraz ukazujący kulisy wielkiego przemysłu odzieżowego "My kupujemy, kto płaci?, filmową ilustrację łukaszenkowskiej Białorusi - "Żywie Biełaruś", film "Szkoła z blachy" oraz film poświęcony idei Sprawiedliwego Handlu - "Mango ze sprawiedliwego handlu". Uczestnicy mieli okazję skosztować produktów sygnowanych logiem Fair Trade.


EG-2013-23 Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej "Meritum", Kraków, Jestem zmianą, której chcę na Świecie.

Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej „Meritum” wraz z lokalnymi partnerami zrealizowało projekt „Jestem zmianą, której chcę na Świecie”. Głównym beneficjentem projektu była grupa 40 uczniów i uczennic z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki (Miechów), którzy wzięli udział w cyklu warsztatów wprowadzających w obszar edukacji globalnej. Oprócz uczestnictwa w warsztatach, młodzi ludzie przygotowali inicjatywy lokalne (obejmujące szkołę), promujące m.in. zdrowy tryb życia, lokalną żywność i postawę odpowiedzialnego konsumenta. W ramach projektu odbył się także warsztat dla wolontariuszy, członków, działaczy organizacji pozarządowych z terenu Miechowa i okolic. W ramach projektu opracowane i udostępnione na licencji CC-BY zostały scenariusze zajęć. W sieci dostępny jest też film prezentujący projekt: http://www.youtube.com/watch?v=AgDa-IZ0vG4


EG-2013-24 Stowarzyszenie ON/OFF, Lublin, Kto uszył Twój dress?

dressProjekt pn."Kto uszył Twój dress?" skupiał się na temacie odpowiedzialnej mody. Poruszył takie zagadnienia jak: produkcja bawełny organicznej, sprawiedliwy handel (Fair Trade), przejrzystość łańcucha dostaw, produkcja odzieży w krajach Globalnego Południa, CSR, certyfikaty stosowane w przemyśle odzieżowym. W ciągu ostatnich trzech dni Tygodnia Edukacji Globalnej odbyły się prelekcje i dyskusje poświęcone powyższej tematyce oraz warsztaty szycia recyclingowego i upcyclingowego. Miało również miejsce SWAP PARTY-wymiana ubrań a zwieńczeniem całej imprezy był taneczny pokaz mody- prezentacja powstałych na warsztatach ubrań. To pierwszy projekt poświęcony takiej tematyce zorganizowany w Lublinie. Za główny rezultat możemy uznać uświadomienie uczestnikom istniejących problemów świata odzieżowego.


EG-2013-25 Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie "Trampolina", Wrocław, Dziecięcy przewodnik filmowy po edukacji globalnej.

trampolina przewodnikProjekt „Dziecięcy przewodnik filmowy po edukacji globalnej” polegał na organizacji cyklu warsztatów z zakresu edukacji globalnej oraz na nagraniu filmu, składającego się z krótkich etiud stworzonych przez uczestników zajęć, które podzielone zostały na trzy cykle tematyczne: kultura i społeczeństwo, środowisko naturalne oraz odpowiedzialna konsumpcja. Premiera stworzonego w ramach spotkań filmu odbywała się w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w trzech miejscowościach oraz w Internecie. Dzieci i młodzież z Sobótki, Brzegu Dolnego i Strzelina opowiadały o otaczającym nas, zglobalizowanym świecie swoimi oczami za pomocą ciekawej filmowej formuły oraz pokazały rówieśnikom i dorosłym drogę w kierunku prowadzenia zrównoważonego stylu życia. Film dostępny jest na http://www.youtube.com/watch?v=fno_66z4KnU


EG-2013-26 Fundacja Instytut Edukacji Kreatywnej, Warszawa, Globalnie – Odpowiedzialnie - Kreatywnie.

inek skryptW projekcie zrealizowano szereg działań z zakresu edukacji globalnej w 3 szkołach ponadgimnazjalnych woj. kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego (Bydgoszcz, Płock, Łomianki):

  • warsztaty dla nauczycieli "Mentorzy edukacji globalnej"
  • warsztaty dla uczniów "Pionierzy edukacji globalnej"
  • wydarzenia edukacyjno-kulturalne dla społeczności szkolnych.

Ideą projektu było zapewnienie transferu wiedzy nt. edukacji globalnej oraz twórcze wykorzystanie pomysłów grup zaangażowanych w realizację działań. Zgodnie z ideą „Myśl globalnie – działaj lokalnie” uczestnicy zyskali wiedzę przekładalną na konkretne postawy i zachowania, m.in. w sferze odpowiedzialnych wyborów konsumenckich, radzenia sobie z różnicami kulturowymi, dbania o środowisko i zasoby naturalne. W ramach działań powstał e-skrypt dla uczniów dot. edukacji globalnej. W sieci dostępny jest też krótki film podsumowujący działania w szkole.


EG-2013-27 Fundacja Więcej Serca, Kraków, Różnorodność.

wiecej serca fotoW ramach projektu w gminie Kocmyrzów- Luborzyca zrealizowano cykl 4 spotkań warsztatowych z młodzieżą poświęcony edukacji globalnej (m.in. odpowiedzialnej konsumpcji, zanieczyszczeniom środowiska, ubóstwie, pomocy humanitarnej), ogólnopolski konkurs na esej dotyczący globalnych współzależności oraz Dzień Globalny – imprezę w gminie, podczas której zaprezentowano: wystawę prac powstałych w ramach warsztatów z młodzieżą, mini-pokazy filmowe o tematyce globalnej, gry i zabawy z krajów Globalnego Południa. Podczas DG odbyły się też konkursy z nagrodami, warsztaty recyklingowego rękodzieła można było spróbować poczęstunku z produktów lokalnych oraz ekologicznych i produktów Sprawiedliwego Handlu. W ramach projektu w gminie utworzono mini-bibliotekę składającą się z 23 publikacji o tematyce globalnej.


EG-2013-28 Fundacja Inicjatyw Filmowych TU SIĘ MOVIE, Olsztyn, Dni Edukacji Globalnej: Kierunek Afryka.

W ramach projektu "Dni Edukacji Globalnej: Kierunek Afryka" zrealizowane zostały trzy bloki działań, skierowane do trzech różnych grup docelowych: I. 19 listopada 2013: czytanka afrykańskich bajek ludu Basari oraz warsztaty dla dzieci ze szkoły podstawowej; II. 20 listopada, 22 listopada: 3 projekcje filmu "Krew w telefonie" ("Blood in the mobile", reż. Frank Piasecki Poulsen, Dania 2010) oraz dyskusja nt. świadomej konsumpcji i globalnych powiązań produkcji dla 3 grup uczniów szkół ponadpodstawowych (gimnazjum, liceum oraz technikum); III. 20 listopada: projekcja filmu "Adoptowani" ("Adopted", reż. Gudrun F. Widlok, Rouven Rech, Niemcy/Ghana 2010) oraz dyskusja dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.


EG-2013-29 Fundacja Kultury Świata, Warszawa, Partnerstwo miast na rzecz zrównoważonego rozwoju.

foto gra fksProjekt miał celu przybliżenie dzieciom, młodzieży, nauczycielom oraz mieszkańcom Płocka tematyki zrównoważonego rozwoju na przykładzie partnerskiej współpracy Płocka z gruzińskim miastem Rustavi. W ramach projektu przygotowano grę miejską na ten temat. Grę przygotowali i przeprowadzili liderzy młodzieżowi z dwóch płockich Zespołów Szkół (Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 5). W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej odbył się także konkurs wiedzy o Gruzji i zrównoważonym rozwoju oraz Dzień Gruzji, podczas którego uczniowie wysłuchali prezentacji o Gruzji, a także mogli spróbować potraw z tego kraju. W dniach 18-30.11.2013 roku w obydwu Zespołach Szkół, była pokazywana wystawa: Różne oblicza Gruzji.

 
Reklama
Reklama
Reklama