ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna oferta Fundacji Edukacja dla Demokracji dot. edukacji globalnej znajduje się na stronie www.fed.org.pl/globalna.

 

Poprzednie edycje Drukuj Email
piątek, 02 lipca 2010 08:37

Fundacja Edukacja dla Demokracji w latach 2005-2010 realizowała coroczny konkurs regrantingowy dla polskich organizacji pozarządowych na działania dotyczące edukacji rozwojowej i globalnej. Działaniom grantodawczym towarzyszyły spotkania informacyjne, kursy e-learningowe, szkolenia, wizyty studyjne.

W 2005 r. konkurs pod nazwą "Edukacja Globalna" odbył się dzięki finansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Centrum Północ-Południe Rady Europy. Były to pierwsze środki dostępne w kraju na inicjatywy spod szyldu edukacji globalnej. Konkurs przyniósł dobre efekty, a co za tym poszło, decyzję MSZ o kontynuowaniu tego rodzaju działań.

W 2006 roku w ramach konkursu na projekty z zakresu Edukacji Rozwojowej dofinansowanych zostało 30 projektów z całej Polski na łączną kwotę prawie pół miliona złotych. Podobne parametry miał konkurs z 2007 roku, z tym że wnioski musiały dotyczyć co najmniej jednego z poniższych priorytetów tematycznych:

  1. Wolontariat zagraniczny jako forma edukacji rozwojowej
  2. Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju
  3. Skala, przejawy, przyczyny i konsekwencje ubóstwa na świecie oraz stan realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

Oprócz konkursów grantowych, w ramach środków przyznanych przez MSZ, w 2006 r. przeprowadziliśmy konkurs na opracowanie materiałów edukacyjnych i dydaktycznych z zakresu edukacji rozwojowej, zaś w roku 2007 szkolenia i wizytę studyjną dla przedstawicieli organizacji zainteresowanych tematyką i aplikowaniem w konkursie.

W 2008 r. przeprowadzenie konkursu grantowego dot. edukacji globalnej i rozwojowej możliwe było dzięki środkom z MSZ oraz MEN.

W 2009 roku
główne działanie w ramach projektu „Edukacja Rozwojowa” polegało na regrantingu środków na projekty edukacji rozwojowej w trzech ścieżkach dotacyjnych: Wydawniczej, Szkoleniowej i Popularyzatorskiej, realizujących wymagane zakresy tematyczne:

  1. Dzieci – nasz cenny kapitał? Życie dzieci w krajach rozwijających się, dzieci w Milenijnych Celach Rozwoju, prawa dzieci.
  2. Kryzys żywnościowy – przyczyny, konsekwencje, potencjalne rozwiązania.
  3. Afryka, Azja, Ameryka Łacińska i Karaiby – różne perspektywy, różne drogi do rozwoju.

Dofinansowane projekty zostały wyłonione w wyniku przeprowadzenia ogólnopolskiego otwartego konkursu skierowanego do organizacji pozarządowych. Otrzymaliśmy łącznie 114 wniosków. Dofinansowanie otrzymały spośród nich 23 projekty. Łącznie w otwartym i zamkniętym (skierowanym do uczestników komponentu szkoleniowego) konkursie przyznano 35 dotacji.

W ramach projektu realizowaliśmy też komponent szkoleniowy, polegający na 2 szkoleniach dla wyłonionej w procedurze konkursowej grupy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz zamkniętym konkursie grantowym dla tej grupy. Do tej części projektu zapraszaliśmy organizacje pozarządowe nieposiadające doświadczenia w realizacji projektów z zakresu edukacji rozwojowej i globalnej, lub posiadające niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie .

Organizacjom, które wzięły udział w komponencie szkoleniowym oferowaliśmy

  1. Udział w dwóch 2,5-dniowych szkoleniach dotyczących tematyki edukacji rozwojowej i globalnej (w Krakowie i we Wrocławiu). Jako organizator pokryliśmy koszty szkolenia, materiałów szkoleniowych, zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu.
  2. Pakiet wartościowych publikacji dotyczących tematyki szkoleń i konkursu.
  3. Możliwość wzięcia udziału w zamkniętym konkursie o mini-dotacje na realizację działań z zakresu edukacji rozwojowej (średnia dotacja to 9 tys. zł, czas realizacji projektów - 2 miesiące). Uczestnicy otrzymali potrzebne informacje na ten temat podczas szkoleń.

 

W roku 2010 główne działanie również polegało na regrantingu środków na projekty edukacji rozwojowej w trzech ścieżkach dotacyjnych (Wydawniczej, Szkoleniowej i Popularyzatorskiej).

Dofinansowane projekty zostały wyłonione w wyniku przeprowadzenia ogólnopolskiego otwartego konkursu skierowanego do organizacji pozarządowych. Spośród rekordowej liczby złożonych wniosków - 186 - komisja niezależnych ekspertów wybrała do dofinansowania 24 projekty.

Ponadto, wzorem lat ubiegłych, został zrealizowany komponent szkoleniowy, polegający na 2 szkoleniach (e-learningowym i stacjonarnym) dla wyłonionej w procedurze konkursowej grupy przedstawicieli NGOs oraz zamkniętym konkursie grantowym dla tej grupy.

Plan szkolenia e-learningowego wyglądał następująco:
Lekcja 1: Czym jest i czym nie jest edukacja rozwojowa?
Lekcja 2: Metodologia edukacji rozwojowej i globalnej
Lekcja 3: Metody, jakimi można realizować edukację rozwojową
Lekcja 4: Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa
Lekcja 5: Milenijne Cele Rozwoju

Szkolenie ukończyło 16 z 18 uczestników, w zamkniętym konkursie grantowym złożono 10 wniosków o dofinansowanie.

W latach 2009-2010 program był finansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

W zrealizowanym w roku 2012 regrantingu środków na projekty edukacji globalnej w otwartym konkursie otrzymaliśmy 71 wniosków projektowych. Przyznano 16 dotacji o maksymalnej wysokości 24 000 PLN.
Ponadto, w realizowanym równolegle komponencie szkoleniowym, polegającym na 2 szkoleniach (e-learningowym i stacjonarnym) dla wyłonionej w procedurze konkursowej grupy przedstawicieli NGOs przeporwadziliśmy konkurs mikrograntów przyznając 10 mini dotacji w wys. do 2000 PLN.
W regrantingu realizowanym w 2013 roku dotacje można było uzyskać w dwóch wydzielonych ścieżkach:    ścieżka A - od 20 000 zł do 25 000 zł, ścieżka B - do 12 000 zł. W konkursie rozdysponowaliśmy kwotę łącznie 523 839 PLN, w tym w "ścieżce A" 394 054 PLN a w "ścieżce B" 129 785 PLN.
W komponencie informacyjno-szkoleniowych przeprowadziliśmy seminaria metodyczne („Warsztaty w edukacji globalnej.” oraz „Gra miejska w edukacji globalnej.”) oraz tematyczne („ Prawa człowieka i ich wymiar globalny.” i „Odpowiedzialna konsumpcja.”). Grantobiorcy w trakcie realizacji projektów mieli możliwość skorzystania z mini kursów dostępnych na platformie e-learningowej.

W latach 2012-2013 program był finansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Poprawiony: wtorek, 20 maja 2014 15:32
 
Reklama
Reklama
Reklama